Потребителско споразумение

 1. Хелп Кредит АД, ЕИК: 203569425, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Пъстър Свят № 23А, партер. 2, предоставя услугите си само чрез интернет страницата www.helplending.net
 2. Достъпвайки сайта, Потребителят удостоверява, че притежава необходимите знания, умения и оборудване за осъществяване на връзка за достъп.
 3. Хелп Кредит АД няма да отговаря за вреди, причинени от техническото оборудване (хардуер, софтуер и др.) на Потребителя, настъпили по време на и/или във връзка с осъществяването на достъп (вкл. при опит) до информацията на сайта.
 4. Неоторизираният достъп и пребиваването в компютърната система, хостваща този сайт, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информацията, съдържаща се в този сайт (вкл. и на хостващата компютърна система), е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен кодекс на Република България.
 5. За да използва предоставяните услуги, Потребителят (физическо/юридическо лице) трябва да регистрира и създаде потребителски профил (наричан също и Потребителска сметка) в интернет страницата.
 6. При регистрация Потребителят ще предостави цялата изисквана информация, отбелязана като задължителна в регистрационния формуляр, ще предостави изискваните документи и ще осъществи регистрационните стъпки, както са показани/описани на интернет страницата.
 7. Предоставената от Потребителя информация е обект на по–нататъшни проверки от Хелп Кредит АД. Предоставянето на информация съдържа в себе си необходимите съгласие и оправомощаване да бъде проверяванa с достъпните средства/източници/чрез или от трети лица.
 8. При необходимост Потребителят ще предостави допълнителна информация и съдействие на Хелп Кредит АД да провери информацията.
 9. Потребителският акаунт ще бъде използван, след като бъде потвърден и активиран от Хелп Кредит АД, за което потребителят ще бъде уведомен.
 10. След активирането на профила Потребителят ще може да избере кои услуги да използва. Изборът на услуги и продължителността на ползването им зависят изцяло от Потребителя.
 11. Потребителят ще получи регистрационен номер от helplending.net за идентификационни цели.
 12. Права ще бъдат прехвърляни от Хелп Кредит АД, ЕИК: 203569425, винаги когато има прехвърляне на права.
 13. Всички услуги, предоставяни от Хелп Кредит АД, се предлагат и предоставят в състоянието, в което са по времето на предоставянето им.
 14. Услуги

 15. Хелп Кредит АД предоставя три общи услуги:
  • Предоставяне на потребителски кредит на физически лица като кредитор : „Кредитни услуги“;
  • Възможност за физически/юридически лица да придобиват части, до 30%, от правото (-ата) да се получават плащания по предоставени потребителки кредит(и) от Хелп Кредит АД: “ „Инвеститорски услуги“;
  • Безплатни услуги, които представляват, но не са ограничени до личен бюджет, калкулатори, инструменти за проследяване на бюджет.
 16. За всеки отпуснат кредит се сключва отделен Договор за потребителски кредит.
 17. Всеки Потребител, който желае да използва Инвеститорски услуги, ще сключи договор за прехвърляне на вземанията преди първата трансакция.
 18. Плащания (не се прилага за безплатните услуги)

 19. Входящите и изходящите плащания ще се регистрират в Потребителския профил (Потребителската сметка).
 20. Всички плащания ще се извършват по банков път или чрез други платежни услуги. Няма да се извършват плащания в брой.
 21. Потребителите на Инвеститорски услуги ще превеждат суми по Потребителския си профил (Потребителската си сметка) само чрез банков превод от банковата сметка на тяхно име, която са предоставили при регистрацията на Профила или чрез посочена от Хелп Кредит АД платежна услуга. Ако парите постъпят от различна банкова сметка, ще бъдат върнати обратно, като сумата за банков превод ще бъде удържана.
 22. Ако Потребителят на Инвеститорски услуги има просрочени кредити към Хелп Кредит АД, всички приходи от Инвеститорските услуги ще бъдат използвани незабавно за покриване на просрочените кредити.
 23. Хелп Кредит АД оперира всички услуги и трансакции в Български лева (BGN), Евро (EUR) и Щатски долари (USD). За плащания в Щатски долари (USD) се приемат по курс на БНБ в деня на получаване на превода. При тегления в щатски долари (USD) се изплаща равностойността на (USD) при курса на датата на получаване от потребителя. Курсовата разлика при движение на Щатския долар (USD)/Български лева(BGN) в периода между плащане и теглене е за сметка на потребителя. Плащания към чуждестранни сметки ще бъдат извършвани по съответния курс купува/продава на обслужващата Хелп Кредит АД банка. SHA метод на плащане ще се прилага съгласно текущата тарифа на обслужващата Хелп Кредит АД банка.
 24. Във всички случаи таксите, дължими на Хелп Кредит АД, и приложимите банкови такси ще се удържат от баланса по Профила/изходящия превод.
 25. Потребители

 26. Потребители на Инвеститорски услуги могат да бъдат пълнолетни физически лица (навършили поне 18 г. възраст) или юридически лица, и с банкова сметка в банка, работеща в съответствие и условия от банката издател.
 27. Безплатните услуги могат да бъдат ползвани от пълнолетни физически лица (навършили поне 18 г. възраст).
 28. Регистрацията на Потребителски профил означава пълно приемане на настоящото потребителско споразумение.
 29. Потребителският профил е на регистрирания Потребител. Всички действия извършени чрез Потребителския профил ще имат ефект от името и за сметка на Потребителя.
 30. Юридическите лица трябва да осигурят, че лицата, които осъществяват достъп от тяхно име и за тяхна сметка, са надлежно упълномощени съгласно действащото законодателство и вътрешните им правила.
 31. Всички потребителски имена, пароли, еднократни пароли, идентификационни кодове/числа ще бъдат използвани само от Потребителя и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
 32. Потребителят ще понесе всички последици, ако Профилът му е достъпен чрез данни по т. 34 поради действия/бездействия на Потребителя.
 33. Пазари и сегменти

 34. Потребителят ще може да ползва Инвеститорските услуги само чрез функционалностите на helplending.net или чрез представителите на Хелп Кредит АД на +359 88 2450662.
 35. Минимална инвестиция в кредит(и) на Основния пазар на helplending.net е 100.00 лева, 100 евро или 100 щатски долара.
  • инвестиция в сегмент А е за кредити без забави в получаване на погасителни вноски.
  • инвестиция в сегмент В е за кредити със забави в получаване на погасителни вноски до 30 дни.
  • инвестиция в сегмент С е за кредити със забава до 60 дни.
 36. Хелп Кредит АД:
  • има съответната юридическа и професионална способност да сключи това Споразумение;
  • ще действа с дължимата грижа за изпълнение на задълженията си по това Споразумение;
  • не е било въвлечено, не е и няма да бъде въвлечено в пране на пари и/или операции по финансиране на тероризъм.
 37. Потребителят:
  • не изисква и не е получил никакъв инвестиционен съвет от Хелп Кредит АД;
  • има необходимата правоспособност и знания да сключи този договор;
  • разбира, че Хелп Кредит АД не може и няма да гарантира никаква възвращаемост;
  • не е бил въвлечен, не е и няма да бъде въвлечен в пране на пари и/или операции по финансиране на тероризъм;
  • ще понесе всички разходи за изпълнението на настоящото Споразумение.

  Поверителност & Лични данни

 38. Хелп Кредит АД е вписан администратор на лични данни.
 39. Информацията, предоставена при регистрация на потребителски профил (включително, ако има лични данни), е защитена с технически и организационни мерки съгласно Закона за защита на личните данни.
 40. Цялото съдържание, данни и информация за трансакции в потребителския профил е поверително. Като такава информацията няма да бъде разпространявана от никоя Страна без писменото съгласие на другата Страна. Това правило няма да се прилага по отношение на предоставяне на информация на компетентен държавен орган във връзка с работата му или при одити.
 41. Личните данни предоставени за/по време на действието на това Споразумение е поверителна и Потребителят предоставя съгласие за обработването им на Хелп Кредит АД.
 42. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само във връзка с дейността на Хелп Кредит АД и предоставяни на трети лица – подизпълнители/партньори, само в необходимата степен за осъществяването на дейността на Хелп Кредит АД и при спазване необходимите условия за сигурност.
 43. Потребителят се съгласява да получава информация от Хелп Кредит АД за функционирането/използването/развитието на www.helplending.net
 44. Други

 45. Хелп Кредит АД ще предостави на потребителите на Инвеститорски услуги информация с за текущото състояние на портфолиото им, включително история на трансакциите при поискване.
 46. Хелп Кредит АД ще предоставя информация за представянето на портфолиото. Хелп Кредит АД няма да бъде обвързано от тези данни, които ще бъдат използвани само като информация.
 47. Всяка информация, достъпна на helplending.net, не представлява предложение, оферта, съвет, реклама, покана за действие или др. подобни, освен ако не е изрично маркирана като такава. Потребителят ще избере и ползва предоставяните от Хелп Кредит АД услуги по свое усмотрение, решение и в степен определена от Потребителя.
 48. Потребителският профил може да бъде деактивиран по Искане на потребителя, по основателно подозрение на Хелп Кредит АД за неправилна употреба, нареждане на държавен орган относно произход на средствата от незаконна дейност.
 49. Всяко действие (бездействие) на Потребителя, основано на каквато и да е част от публикувана на сайта информация, е изцяло от името и за сметка на потребителите. Хелп Кредит АД не носи и няма да носи каквато и да е отговорност за никакви последици (вреди) вследствие на действие (бездействие) по предходното изречение.
 50. Хелп Кредит АД добросъвестно ще се старае да публикува качествена информация на сайта. Всяка публикация подлежи на промяна без предизвестие по преценка на Хелп Кредит АД.
 51. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана, разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата без изричното писмено съгласие на Хелп Кредит АД.
 52. Потребителският профил при деактивиране може да бъде активиран по процедура на Хелп Кредит АД или прекратен.
 53. Потребителският профил може да бъде прекратен по молба на Потребителя. В този случай Потребителят ще трябва да продаде придобитите права. В случай, че профилът е деактивиран поради незаконна дейност, портфолиото ще бъде ликвидирано в текущото му състояние. Средствата ще бъдат преведени след разпореждане на компетентния държавен орган.
 54. Това Потребителско споразумение може да бъде променяно от Хелп Кредит АД без предизвестие до потребителите. Потребителят може да прекрати профила си, ако намира новите условия за неподходящи.
 55. Хелп Кредит АД по своя преценка може да актуализира, развива променя предоставяните услуги и helplending.netпо всяко време и като постоянен процес.
 56. Приложимо е българското право. Спорове ще се решават чрез преговори при липса на споразумение от компетентния български съд. Ако част от това споразумение е обявена за нищожна/невалидна/неприложима от акт или компетентeн държавен орган, останалата част ще запази действието си.
 57. Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки представляват неразделна част от Потребителското споразумение.