Често задавани въпроси

1. Не инвестирай спестяванията си за непредвидени разходи
 • Peer-to-peer инвестициите дават възможност да получиш значително по-добра доходност в сравнение с депозитите, в замяна на малко по-висок риск. Звучи чудесно! Но си струва да опиташ, само ако размерът на спестяванията ти надвишава непредвидени разходи по разплащателна сметка, за да ти бъде на разположение по всяко време.
2. Разпределяй парите си сред възможно най-много кредити
 • Наша грижа е да подберем кредитоспособни клиенти и да определим лихвения им процент спрямо рисковия сегмент, в който попадат. Инвеститорите се очаква получат средната доходност за платформата.
 • За да бъде твоята доходност възможно най-близка до средната, трябва да инвестираш в много на брой кредити, поне в 50.
3. Не оставяй налични средства по сметката си в HelpLending
 • Доходност ти носят единствено средствата, които са инвестирани в кредити. Ако оставяш свободни средства по сметката си в HelpLending за дълго време, губиш възможности.
 • Препоръчваме ти да проверяваш редовно профила си, за да реинвестираш наличните пари в нови кредити. Важно е, защото почти всеки ден ще получаваш обратно малки суми по кредитите, в които си инвестирал.
 • Веднъж след като си запознат с работата на платформата, най-ефикасният начин е да настроиш инструмента за автоматично инвестиране. Определяш инвестиционната си стратегия и инструментът автоматично ще инвестира от твое име всеки път, когато имаш налични пари в сметката и се появи кредит, отговарящ на критериите ти.
4. Бъди наясно кога искаш да получиш парите си обратно
 • Ако инвестираш с идеята да осигуриш дългосумата, необходима за спешни случаи.
 • Съветваме те да държиш буфера си за срочни спестявания за пенсионирането си, няма нужда да съобразяваш срока на кредитите.
 • Но, ако ти предстои важно събитие, например след 3 години, най-добре инвестирай в кредити с оставащ срок на изплащане под 3 години. Нещо повече - реинвестирай получените месечните плащания в нови кредити с все по-кратки срокове.
5. Инвестирай на вторичния пазар, когато придобиеш достатъчно опит
 • Вторичният пазар не е изграден с идеята да се печелят (или губят) бързо пари, подобно на фондовата борса. Неговата цел е да осигури възможност на инвеститорите да продадат портфейла си от кредити, ако се нуждаят от парите си по-рано от планираното.
 • Инвеститорите могат да продават кредитите на различна цена. Затова бъди внимателен, не е лесно да оцениш дали правиш добра сделка на вторичния пазар. Опитваме се да помогнем чрез модел за оценка, но ти препоръчваме да ползваш вторичния пазар, когато си напълно наясно как функционира платформата и модела.
 • Не, защото кредитите се отпускат от Хелп Кредит, която е регистрирана небанкова финансова институция. Инвеститорите не осъществяват кредитна активност. Те придобиват права от Хелп Кредит да получават плащания по кредитите пропорционални на сумите, които са инвестирали по силата на договор за цесия.
 • Това не противоречи на действащото законодателство, защото не съществуват ограничения за прехвърлянето на права между лицата .
Платформите за Peer-to-peer инвестиции и кредитиране не са нещо ново. Създадени са преди 10 години. Оттогава индустрията се е разраснала и е установила множество добри практики. Основните оперативни правила и изисквания, наложени от Асоциацията за Peer-to-Peer във Великобритания, се приемат добре и прилагат постепенно от платформите по целия свят. Но финансови измами и сривове могат да се случат навсякъде, независимо от регулациите и одитите - КТБ, Гърция, Енрон, Бърнард Мадоф, т.н. Това, което можем и ще демонстрираме, е пълна прозрачност:
 • Заставаме с името си зад това, което правим.
 • Нямаме задкулисни собственици или финансиране - произходът на средствата ни е ясен и доказуем.
 • Ще предоставяме ясна информация на кредитополучателите и инвеститорите, без да крием, че съществува риск за инвестицията.
 • Цялата финансова информация, свързана с бизнеса ни, ще бъде общодостъпна и нашите основни одитори ще бъдете самите вие.
 • Въпреки че на пръв поглед взаимоспомогателните каси и платформата ни за peer-to-peer инвестиции и кредитиране да изглеждат сходни, съществуват огромни и съществени разлики между тях:
 • Критерии за получаване на кредит
  За да получиш кредит от ВСК, е необходимо преди това да си внасял пари. В peer-to-peer кредитирането няма такова условие. Всеки, който отговаря на изискванията, може да кандидатства за кредит.
 • Ние, като кредитор, оценяваме каква е вероятността кредитпополучателят да не изпълни задълженията си по кредита на база информацията в НОИ, ЦКР и декларираните от него данни.
 • Прозрачност за вложените средства
  Във ВСК парите се събират в обща каса и Управителният съвет решава кой може да получи заем, т.е. къде ще отидат парите. В нашата платформа всеки инвеститор има собствен профил и сам решава в кои кредити да участва с финансиране.
 • Има пълна прозрачност, защото във всеки един момент знае къде са парите му и следи какво се случва с кредитите. Освен това инвеститорът се включва, след като кредитите вече са отпуснати, т.е. той не участва в кредитирането.
 • Чрез платформата ни ти инвестираш в потребителски кредити. Купуваш си права да получаваш месечните плащания, с които кредитополучателите погасяват кредита си.
 • Всяка месечна вноска включва пропороционални части от главницата (сумата, която си инвестирал в съответния кредит) и лихвата (доходността, която реализираш).
 • Без значение дали си данъкоплатец в България или не, дохода от Peer-to-peer инвестиции подлежи на данъчно облагане.
 • Доходи от платформата могат да се реализират по два начина: от лихви по кредитите и от капиталови печалби при сделки на Вторичния пазар. И двата типа доходи са обект на данъчно облагане и трябва да бъдат декларирани от данъчно задълженото лице - инвеститорът. В България няма въведен минимален праг за деклариране.
 • Ти като инвеститор имаш задължението да декларираш доходите в годишната си данъчна декларация и да платиш данъка върху тях.
Доходи от инвестиция в платформата могат да се реализират по два начина: от лихви по кредитите и от капиталови печалби при сделки на Вторичния пазар. И двата типа доходи са обект на данъчно облагане, а в България няма въведен минимален праг за деклариране.
Данъкът в България е 10%. Ако не си български данъкоплатец, провери данъчната ставка в държавата, където пребиваваш.
В платформата могат да инвестират физически лица:
 • Навършили 18 г.
 • Граждани и данъкоплатци на/в Европейския съюз или Европейската икономическа зона
 • С банкова сметка открита в банка в Европейския съюз или Европейската икономическа зона
 • С потвърдена самоличност от HelpLending
Инвеститори не могат да бъдат хора, които живеят, пребивават и плащат данъците си в САЩ.
Инвестициите са в BGN, EUR и USD.
 • Инвеститорите не дължат никакви такси.
 • В HelpLending имаме само една такса за обслужване, която начисляваме на кредитополучателите при финансиране на кредита им.
Срокът на инвестицията зависи от срока на изплащане на кредитите, в които инвестираш. Той може да бъде от 1 до 60 месеца.
Всеки месец ще получаваш част от парите си. Това ще продължи до настъпване на последната падежна дата по кредитите, в които си инвестирал. Кредитите, които отпускаме, са с равни месечни вноски. Вноските включват част от отпусната главница и дължимата лихва за месеца.
 • Ако кредитополучателят плати със закъснение, ти също няма да получиш парите навреме. А при предсрочно погасяване на кредита ще получиш парите си по-рано от планираното.
 • Ако кредитът бъде обявен за несъбираем, ще възстановиш само част от инвестираните си средства. Размерът й зависи от цената, която колекторската агенцията е готова да плати.
 • При настъпване на трайна нетрудосподобност за кредитополучателя, цялото оставащо задължение ще бъде опростено и няма да получиш повече плащания по кредита.
Това е сумата, която кредитополучателите ти дължат към момента.
Тя включва 3 компонента:
 • Оставащата главница на кредита
  След всяко плащане на месечната вноска тази сума намалява. В случай, че кредитополучателят забави плащане на вноска, просрочената главница ще се включи в оставащата главница.
 • Просрочена лихва
  Съществува единствено, когато има закъснение по кредита. Това е размерът на лихвата, която е била начислена, но все още не е платена.
 • Начислена лихва
  Това е лихвата, начислена от последната падежна дата на кредита до днес. Изчисляваме я на дневна база, но кредитополучателят я плаща веднъж месечно с вноската си.

  До настъпване на падежната дата начислената лихва се увеличава всекидневно, а след това стойността й отново става 0.
Дължимата сума е най-важната сума по кредита. Това е сумата, която плащаш при покупка (ако купуваш кредит без надценка или отстъпка).
След покупка на част от кредита, дължимата сума се променя. До настъпване на падежната дата дължимата сума се увеличава всеки ден с начислената лихва. На падежната дата, когато кредитополучателят плати вноската си, дължимата сума се намалява с размера на плащането.
 • Пазарът е подреден по дати на публикуване на кредитите, най-новите са най-отгоре.
 • Бутонът за инвестиране има различни състояния, които ти помагат да се ориентираш.
 • Заложихме ограничение и спрямо дела на заем. Не можеш да купиш повече от 30% от един заем. Създадохме това правило, за да се гарантира поне минимално ниво на раздробяване на кредитите между инвеститорите.
 • Имаме ограничение и в минималната сума за трансакция - 10 лв.
Основният пазар е мястото, от където трябва да започнеш да инвестираш. Вторичният пазар е за потребители, които вече имат опит в HelpLending инвестирането.

На основния пазар се публикуват:
Кредити, които са финансирани наскоро и се продават от Хелп Кредит. При някои от тях може да са настъпили една или няколко падежни дати (падежна дата е денят, до който кредитополучателят прави месечната си вноска), но при всички положения кредитите се изплащат редовно (без просрочие).
 • Кредити, които се продават от инвеститорите. Те също са без просрочие.
Всички тези кредити се продават на номиналната си цена, т.е. без надценка или отстъпка.

На вторичния пазар са включени:
 • Кредити, при които има текущо просрочие или сериозни проблеми с изплащането в миналото.
 • Кредити, на които инвеститорите са сложили надценка или отстъпка в цената (независимо от историята на изплащане).
Разработили сме модел, който оценява каква е справедливата цена за продажбата на кредитите.
 • Необходимо е да преведеш пари от банковата сметка, която посочи при регистрацията си в HelpLending.
 • Тази банкова сметка трябва да е на твое име и да е открита в банка от ЕС/ЕИЗ.
 • Ако сметката не е в BGN, трябва да преведеш парите в EUR. Веднага щом получим парите, ще ги превалутираме в BGN по текущия валутен курс на обслужващата ни банка.
 • НАЙ-ВАЖНОТО!
  За да знаем от кого и за какво са парите, в основанието за плащане впиши номера на сметката си в HelpLending. Можеш да го намериш в профила си на сайта.
 • Ето детайлите за превода, ако превеждаш пари от банкова сметка в BGN:
  Банка на получателя Първа Инвестиционна Банка
  Име на получателя Хелп Кредит АД
  IBAN на получателя BG65 FINV 9150 1015 4554 84
  При банка Първа Инвестиционна Банка
  BIC FINVBGSF
  Основание за превод Номер на сметката ти в HelpLending
 • Ако банковата ти сметка не е в BGN, трябва да изпратиш парите в EUR.

  Ние ще извършим промяната в BGN при получаване на парите
 • Българският лев е във валутен борд с еврото от 2001 г. и е с фискиран курс:1EUR=1.95583BGN по курс на БНБ.
 • Купуването на EUR ще бъде направено по курса, прилаган от обслужващата ни банка: 1 EUR = 1.951 BNG, което се равнява на 0.25% комисионна. HelpLending не взима такса и не добавя марж.
 • Купуването на USD ще бъде направено по курса, прилаган от обслужващата ни банка, и прилагане на 0.25% комисионна за защита от валутна разлика. HelpLending не взима такса и не добавя марж.
 • При направата на трансфера, ти препоръчваме да избереш опцията за трансфер SEPA, ако е възможна.
  Ако можеш да избереш кой да поеме разходите за такса за превод, ти препоръчваме опция SHA.
 • ВАЖНО!За да знаем от кого и за какво са парите, в основанието за плащане впиши номера на сметката си в HelpLending. Можеш да го намериш в профила си на сайта.
 • Ето детайлите за превода, ако превеждаш пари от банкова сметка в чужда валута:
  Банка на получателя Paysera, JSC
  Име на получателя Help Credit AD
  IBAN на получателя LT22 3500 0100 0296 9971
  При банка Paysera, JSC, Menulio st. 7, Vilnius,LT-04326, Lithuania
  BIC EVIULT21XXX
  Основание за превод Номер на сметката ти в HelpLending
Можеш да изтеглиш наличните пари по сметката си в HelpLending по всяко време. Само посочи през профила си на сайта каква сума искаш да изтеглиш.

Имай предвид, че:
 • Ако сметката ти е в BGN, имаш право на едно безплатно теглене на месец. Цената за банков превод на всяко следващо теглене в рамките на месеца е според тарифата на обслужващата ни банка.
 • Ако сметката ти е във валута различна от BGN, първо ще превалутираме сумата в EUR по текущия валутен курс на обслужващата ни банка, а после ще приспаднем сумите за международен превод (отново по тарифата на обслужващата ни банка).
 • Всеки път, когато кредитополучателят плаща нещо дължимо, ще превеждаме твоя дял по сметката ти в HelpLending.
 • От теб зависи дали искаш да реинвестираш тези пари в нови кредити или да ги изтеглиш.
 • Автоматичното инвестиране е лесна и ефективна автоматизация на твоята инвестиционна стратегия. Този инструмент ще инвестира новопостъпилите свободни средства или реинвестира вече изплатените суми по твоята сметка. Единственото, което трябва да направиш е да зададеш своите филтри и критерии за инвестиция и да го активираш.
 • Автоматичното инвестиране проверява на всеки кръгъл час дали има налични кредити на Основния пазар, които да отговарят на твоите изисквания. Ако попадне на такива, автоматично ще инвестира в тях предварително зададената от теб сума. Ако не, ще провери отново на следващия кръгъл час.
 • Критериите за автоматично инвестиране могат да бъдат променение по всяко време, като обновените критерии ще бъдат изпълнени при следващата обработка на кръгъл час. Също така, автоматичната инвестиция може да бъде спряна или пусната отново по всяко време.
 • Автоматичното инвестиране започва обработка на всеки кръгъл час. Алгоритъмът подбира кредити публикувани на Основния пазар според зададените критерии на инвеститорите. Това са кредити, които са отпуснати наскоро или изплащани без просрочия.
 • Системата изчислява каква е общата сума, която инвеститорите искат да закупят от даден кредит и каква е останалата наличност свободна за инвестиране. Когато има твърде много инвеститори за даден кредит, системата ще избере кой да закупи дял от кредита на случаен принцип.
 • Автоматичното инвестиране подбира кредити публикувани на Основния пазар според зададените критерии. Възможно е да не намира подходящ кредит за инвестиция, ако има въведени твърде много филтри, на които желаеш да отговаря кредитът.
 • Опитай да намалиш броя на филтрите и по този начин ще увеличиш вероятността да инвестираш парите си.