ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на финансови услуги, предоставяни в www.helplending.net

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ

 1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията между Хелп Кредит АД, ЕИК: 203569425, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1700, ул. Пъстър Свят № 23А, Партер, представлявано от Изпълнителния директор и Потребителите на предоставяните финансови услуги чрез интернет страницата helplending.net и чрез представителите на Хелп Кредит АД.
 2. Хелп Кредит АД чрез своите представители и чрез helplending.net предоставя възможност на физически или юридически лица да придобиват части, до 30%, от правото да се получават плащания на дължими главница и лихви по предоставени от Хелп Кредит АД парични заеми.
 3. Настоящите Общи условия са неразделна част от индивидуалното споразумение за прехвърляне на вземания, сключено между Хелп Кредит АД и клиент на финансовата услуга, предлагана от дружеството. С индивидуалното споразумение Хелп Кредит АД прехвърля на Потребителя вземане срещу Заемател, произтичащо от Договор за предоставяне на паричен заем, на цена определена в индивидуалното споразумение. Вземането ще бъде прехвърлено от Хелп Кредит АД на Потребителя в момента, когато Потребителят е заплатил изцяло цената на вземането в полза на Хелп Кредит АД.
 4. Прехвърленото вземане за главници и лихви е само част от всички права на Хелп Кредит АД срещу Заемателя, произтичащи от Договора за предоставяне на паричен заем, като Потребителят разбира и потвърждава, че вземането не съдържа всички права на Хелп Кредит АД срещу Заемателя, и че Потребителят няма да бъде единствения кредитор на Заемателя и съгласно Договора за предоставяне на паричен заем Хелп Кредит АД ще продължи да администрира вземането заедно с вземанията на другите Потребители на www.helplending.net, произтичащи от същия Договор за предоставяне на паричен заем.
 5. Потребителят следва да създаде свой Потребителски профил в интернет страницата helplending.net. За целта Потребителят предоставя цялата задължителна и изисквана информация в регистрационен формуляр и изискваните документи, които Хелп Кредит АД проверява преди да активира създадения Потребителски профил. При необходимост, Потребителят оказва съдействие на Хелп Кредит АД да провери информацията и/или предоставя допълнителна такава.
 6. Регистрацията на Потребителски профил означава пълно приемане на настоящите Общи условия.
 7. Услугите, предоставяни от Хелп Кредит АД, се предлагат и предоставят в състоянието, в което са по времето на предоставянето им.
 8. Всички действия, извършени чрез Потребителския профил са от името и за сметка на Потребителя. В случай, че Потребителят е юридическото лице, то удостоверява, че лицата, които осъществяват достъп до финансовите услуги на www.helplending.net от негово име и за негова сметка, са надлежно упълномощени съгласно действащото законодателство и вътрешните правила на юридическото лице.
 9. Потребителят може да ползва услугите по т. 3 чрез функционалностите на helplending.net. или чрез представителите на Хелп Кредит АД

УСЛУГИ И ПЛАЩАНИЯ

 1. Потребителят ще заплати на Хелп Кредит АД взаимно договорената и определена в индивидуалното споразумение цена за прехвърляне на вземането.
 2. Хелп Кредит АД предоставя всички услуги и трансакции в български лева (BGN), евро (EUR) и щатски долари (USD). За плащания в Щатски долари (USD) се приемат по курс на БНБ в деня на получаване на превода. При тегления в щатски долари (USD) се изплаща равностойността на (USD) при курса на датата на получаване от потребителя. Курсовата разлика при движение на Щатския долар (USD)/Български лева(BGN) в периода между плащане и теглене е за сметка на потребителя. Плащания към чуждестранни сметки ще бъдат извършвани по съответния курс купува/продава на обслужващата Хелп Кредит АД банка. SHA метод на плащане ще се прилага съгласно текущата тарифа на обслужващата Хелп Кредит АД банка. Във всички случаи таксите, дължими на Хелп Кредит АД, и приложимите банкови такси ще се удържат от баланса по Потребителския профил на Потребителя при изходящи плащания.
 3. Входящите и изходящите плащания, свързани с прехвърлянето на права по т. 3 се регистрират в Потребителския профил. Плащанията се извършват по банков път или чрез друг вид платежни услуги, посочени от Хелп Кредит АД.
 4. Потребителят превежда суми в Потребителския си профил само чрез банков превод от банковата сметка на негово име, която е предоставил при създаване на Потребителския си профил или чрез посочена от Хелп Кредит АД платежна услуга. В случай че, постъпят суми от различна банкова сметка, ще бъдат върнати обратно, като таксата за банков превод е за сметка на Потребителя.
 5. В случай, че Потребителят на услуги по т. 3 има просрочени парични заеми към Хелп Кредит АД, всички приходи от Потребителския му профил ще бъдат използвани незабавно за покриване на просрочените заеми.
 6. Всички неизползвани от Потребителя суми, които са регистрирани в Потребителския профил могат да бъдат върнати на Потребителя след поискването им чрез съответната функционалност на www.helplending.net съобразно настоящите Общи условия и индивидуалното споразумение за прехвърляне на вземане, сключено с Хелп Кредит АД.
 7. Минимална сума за инвестиране в Потребителския профил е 100.00 лева, 100 евро или 100 щатски долара.

ДЕКЛАРАЦИИ

 1. Хелп Кредит АД декларира:
  • има правосубектност да предоставя описаните в настоящите Общи условия услуги;
  • действа с необходимата грижа за изпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия;
  • не е бил, не е и няма да бъде въвлечен в операции за пране на пари и/или финансиране на тероризма;
  • прилага политика на отговорно кредитиране.

 

 1. Потребителят декларира, че:
  • не изисква и не е получил съвет за финансова услуга от Хелп Кредит АД;
  • има необходимата правоспособност и знания да ползва финансовите услуги, предоставяни от Хелп Кредит АД;
  • разбира и се съгласява, че Хелп Кредит АД не може и няма да гарантира възвращаемост;
  • не е бил въвлечен, не е и няма да бъде въвлечен в пране на пари и/или операции по финансиране на тероризъм;
  • ще понесе всички разходи от ползването на финансовите услуги, предоставяни от Хелп Кредит АД;
  • разбира и е съгласен, че в срока на действие на индивидуалното споразумение Хелп Кредит АД ще има правото да въвежда промени или да сключва допълнителни споразумения към Договора за предоставяне на паричен заем, без за това да му е необходимо предварителното съгласие на Потребителя. При промени в настоящото законодателство след сключването на индивидуалното споразумение, или по решение на регулаторни и други държавни и общински органи, по които Хелп Кредит АД ще има задължение на въведе промени в Договора за предоставяне на паричен заем, водещи до промени в плащанията от страна на Заемателя, или до удължаване или отлагане на датите на падежа, Потребителят се съгласява, че Хелп Кредит АД ще прави описаните промени без да е получил предварителното одобрение на Потребителя. Хелп Кредит АД не се задължава да информира Потребителя за въвеждането на такива промени и след датата на влизането им в сила, и Потребителят ще ги признае като обвързващи за него.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Хелп Кредит АД е вписан администратор на лични данни.
 2. Информацията, предоставена при регистрация на Потребителски профил (включително, ако има лични данни), е защитена с технически и организационни мерки съгласно Закона за защита на личните данни.
 3. Цялото съдържание, данни и информация за трансакции в потребителския профил е поверително. Като такава информацията няма да бъде разпространявана от никоя Страна без писменото съгласие на другата Страна. Това правило няма да се прилага по отношение на предоставяне на информация на компетентен държавен орган във връзка с работата му или при одити.
 4. Личните данни, предоставени по време на действието на тези Общи условия е поверителна и Потребителят предоставя съгласие за обработването им на Хелп Кредит АД.
 5. Предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с администрирането от Хелп Кредит АД на предоставяната финансова услуга на Потребителя, в случай на необходимост от предоставяне на лична информация на трети лица – подизпълнители или партньори на Хелп Кредит АД, Потребителят се съгласява, че същата ще се предоставя само в необходимата степен за осъществяването на дейността на Хелп Кредит АД и при спазване на изискванията за сигурност.
 6. Потребителят се съгласява да получава информация от Хелп Кредит АД за предоставяните услуги на  helplending.net.

ДЕФИНИЦИИ И СЕГМЕНТИ

 1. Потребител може да бъде пълнолетно физическо лице или юридическо лице, регистрирано и надлежно упражняващо дейност, с регистрирана банкова сметка в банка.
 2. Придобиване на права от Хелп Кредит АД означава първоначално придобиване на цялото или съответната част от правото да се получават плащания на изискуеми главница и лихва по отпуснати парични заеми от Хелп Кредит АД.
  • придобиване/прехвърляне в сегмент А е за кредити без забави в получаване на погасителни вноски.
  • придобиване/прехвърляне в сегмент В е за кредити със забави в получаване на погасителни вноски до 30 дни.
  • придобиване/прехвърляне в сегмент С е за кредити със забава до 60 дни.
 3. Опосредено придобиване/прехвърляне на права между потребители на www.helplending.net означава, че Потребителят може да определи продажна цена и обяви предложението си на права по т. 26. Всеки друг потребител може да потвърди, че желае да придобие правата (части от тях) на посочената цена. След проверка Хелп Кредит АД придобива обратно правата (части от тях) от Продавача в настоящата сделка на обявената цена. След това Хелп Кредит АД прехвърля придобитите права (части от тях) на Купувача срещу обявената цена.
 4. Заемател е физическо или юридическо лице, на което Хелп Кредит АД предоставя финансовата услуга паричен заем.
 5. Вземане или част от него на Хелп Кредит АД срещу Заемателя, произтичащо от предоставената финансова услуга. Вземането се състои от стойността на главницата по паричния заем и лихви. Стойност и състав на вземането са специфицирани в индивидуалното споразумение.
 6. Цена на вземането (номинална стойност) е определена в индивидуалното споразумение за прехвърляне на вземане.
 7. Лихви - възнаграждението, определено в индивидуалното споразумение, което е част от вземането и се изплаща съгласно погасителния план, приложен към Договора за предоставяне на паричен заем. Лихвите ще се начисляват върху остатъчната стойност на главницата по вземането.

ДРУГИ

 1. Потребителят разбира и приема, че нито една от услугите предоставяни чрез helplending.net не гарантирана доходност или възвращаемост. Предоставяните финансови услуги носят риск от загуби и ползването им е изцяло по преценка на Потребителя.
 2. Всяка информация, достъпна на helplending.net, не представлява предложение, оферта, съвет, реклама, покана за действие или др. подобни, освен ако не е изрично означена като такава.
 3. Потребителският профил може да бъде деактивиран по искане на Потребителя, при условията на т. 34; по основателно подозрение на Хелп Кредит АД за неправилна употреба или нареждане на държавен орган относно произход на средствата от незаконна дейност.
 4. Хелп Кредит АД добросъвестно ще се старае да публикува информация на уебсайта. Всяка публикация подлежи на промяна без предизвестие по преценка на Хелп Кредит АД.
 5. Потребителският профил може да бъде прекратен по молба на Потребителя. В този случай Потребителят ще трябва да продаде придобитите права. В случай, че профилът е деактивиран поради незаконна дейност, портфолиото ще бъде ликвидирано в текущото му състояние. Средствата ще бъдат преведени след разпореждане на компетентния държавен орган.
 6. Тези Общи условия могат да бъдат променяни от Хелп Кредит АД без предизвестие до потребителите. Потребителят може да прекрати профила си, ако намира новите условия за неподходящи при спазване на условията по настоящите Общи условия.
 7. Хелп Кредит АД по своя преценка може да актуализира, развива, променя предоставяните услуги и www.helplending.net по всяко време.
 8. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от настоящите Общи условия между страните или отнасящи се до тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.
 9. В случай на несъответствие между българския и английския текст на настоящите Общи условия, предимство има българския език.
 10. Хелп Кредит АД няма да отговаря за вреди, причинени на оборудване, вкл. мобилни устройства, компютърна техника и всеки друг хардуер, софтуер и др. на Потребителя, настъпили по време на и/или във връзка с осъществяването на достъп (вкл. при опит) до информацията на www.helplending.net.
 11. Всички потребителски имена, пароли, еднократни пароли, идентификационни кодове ще бъдат използвани само от Потребителя и няма да бъдат предоставяни на трети лица. Потребителят ще понесе всички последици, ако Профилът му е достъпен чрез данни по предходното изречение поради негови действия и/или бездействия.

Настоящите Общи условия са приети, публикувани на www.helplending.net и влизат сила от 01.05.2020.